Eтичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС  на сертифицираните практикуващи към

        БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕТОДА ТЕТАХИЙЛИНГ

І. ПРЕДСТАВЯНЕ на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕТОДА ТЕТАХИЙЛИНГ

Чл. 1 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕТОДА ТЕТАХИЙЛИНГ е сдружение с

нестопанска цел, създадено за въвеждане на условия и развитието в България на

професионалисти, прилагащи световно-утвърдените техники на метода ThetaHealing®

Чл. 2 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕТОДА ТЕТАХИЙЛИНГ представлява

практикуващите и преподавателите на метода ThetaHealing®  . Членството към

Клуба на сертифицираните практици към БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА

МЕТОДА ТЕТАХИЙЛИНГ е отворено за всеки практик, който:

 1. Отговаря на условията за членство;
 2. Приема вътрешните правила за етично поведение и за обучение, определени от БЪЛГАРСКА

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕТОДА ТЕТАХИЙЛИНГ, при регистрирането си на сайта.

Тези правила могат да бъдат изменяни от Управителния съвет на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕТОДА ТЕТАХИЙЛИНГ.

Чл. 3 Кодексът за поведение и етика се отнася единствено до сертифицираните практици и

студенти, регистрирани към клуба на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕТОДА ТЕТАХИЙЛИНГ.

ІІ. ТЕРМИНИ

Чл. 4 (1) За целите на този документ са дефинирани следните термини, използвани в този документ, както следва: 

 1. „Практик“ означава: професионално-сертифициран ThetaHealing® практик, който е регистриран към БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕТОДА ТЕТАХИЙЛИНГ
 2. „Клиент“ означава: клиент(и) на практик, който е регистриран към БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕТОДА ТЕТАХИЙЛИНГ
 3. „ТЕТАХИЙЛИНГ“ означава метод от енергийната психология, при който се постига осъзнаване и промяна на модели на поведение.
 4. „Сесия“ означава: всяко прилагане на ThetaHealing® от практик върху клиент.
 5. „Компетентност” означава придобити чрез подходящо обучение и менторство, умения и опит и са спазени нужното старание и професионализъм.
 6. Инструктор ThetaHealing® означава практик, сертифициран от централата на института ThetaHealing® да води сертифицирани обучения за практици. 
 7. Настоящият кодекс за поведение и етика се отнася еднакво, както за отношенията между практик или инструктор и клиенти, които плащат за сесия, така и между практик или инструктор и клиенти, които не плащат.

ІІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА 

Чл. 5 (1) Всички СЕРТИФИЦИРАНИ ПРАКТИКУВАЩИ, членове на клуба към БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕТОДА ТЕТАХИЙЛИНГ, се задължават да: 

 1. Предоставят обслужване на клиенти единствено в онези области, в които са компетентни да го направят.
 2. Действат по безпристрастен, непредубеден начин към всички клиенти, като им предоставят идентично качество на обслужване и практика, независимо от многото различия, които може да

съществуват между клиентите, включително, но без ограничение до: раса, пол, сексуална

ориентация, увреждания и т.н.

 1. Да използват само тези квалификации и членства, за които имат доказателство за право на практикуване.
 2. Поставят логото на БАРT на техния уебсайт.
 3. Да разяснят детайлно на клиентите предварително преди всяка сесия: размера на таксите,

точните условия на плащане и всички такси, които могат да бъдат наложени за неявяване или

отменени срещи и там, където е уместно, съответните въпроси за конфиденциалност.

 1. Да представят всички услуги и продукти по недвусмислен начин (включително всички

ограничения и реалистичните резултати от сесията) и да гарантират, че клиентът запазва

пълен контрол върху решението дали да закупи тези услуги или продукти.

 1. Винаги да действат в рамките на законите и обичаите, които са в сила към момента в

рамките на собствената страна или регион на практиците.

 1. Спазват необходимите изисквания на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА

МЕТОДА ТЕТАХИЙЛИНГ за непрекъснато професионално развитие на сертифицираните

практици.

(2) Гаранции за излекуване или за успешното решаване на представения проблем/и не се

предлагат.

ІV. ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Чл. 6  ThetaHealing® инструкторите се задължават:

1) да спазват изискването за непрекъснато професионално развитие и вътрешните правила на

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕТОДА ТЕТАХИЙЛИНГ.

 1. БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА КЛИЕНТА

Чл. 7 Всички практици се задължават да полагат грижа за благосъстоянието на клиента като:

 1. Работят по начини, които ще насърчават независимостта и благосъстоянието на клиента и

които подкрепят уважението и достойнството на клиента.

 1. Са наясно със своите собствени ограничения и когато е уместно, са готови да препратят

(реферират) клиента към друг професионалист (независимо от дисциплината), от който може

да се очаква да предложи подходяща подкрепа.

 1. Когато клиентът търси помощ за облекчаване на симптоми, които са продължителни,

потенциално застрашаващи живота или като цяло са причина за безпокойство, да гарантират,

че клиентът, освен ако вече не го е направил, ще бъде посъветван да се свърже със своя лекар.

 1. Да се въздържат от даване на медицинска диагноза за симптомите или от съвет за лечение

или лекарства, освен ако самите практикуващи не са преминали през съответно обучение по

медицина.

 1. Да се въздържат от съзнателно даване на съвет на клиент, който съвет или влиза в

противоречие, или е противоположен на съвета, даден от регистрирания медик, който лекува

клиента.

 1. Да полагат дължимата грижа и старание и да прилагат техники, за които практиците имат

съответната квалификация, за да се избегне създаването на излишно емоционален или

физически стрес за клиента.

 1. Да гарантират, че работното им място и всички удобства, предлагани на клиентите и на

техните придружители ще бъдат подходящи и уместни във всяко отношение за предоставяната

услуга.

 1. Да се въздържат от използването на тяхната позиция на доверие, така че да:

а) Не преминават отвъд общоприетите професионални граници, подходящи за отношения

между практик и клиент или да се възползват от клиента емоционално, сексуално, финансово

или по какъвто и да е друг начин. В случай че възникне сексуална връзка или финансово

взаимоотношение, различно от това заплащането на съответните продукти или услуги, или се

развият други неподходящи отношения между практик и клиент или членове на семейството

на клиента, практикът трябва незабавно да престане да приема такси, да прекрати сесията  и във възможно най-кратък срок да препрати клиента към друг подходящ практик.

б ) Да не докосват клиента по начин, който може да се тълкува погрешно. Преди да се използва

всяка техника, която изисква от практика да докосва клиента по някакъв начин, трябва да се

даде пълно обяснение на клиента за това какво включва процесът и съответно да се получи

неговото разрешение.

 1. Никога да не удължават ненужно сесиите. Да прекратяват сесиите в най-ранния момент

в съответствие с добрата грижа за клиента.

Чл. 8 Практикуващите трябва да отдават пълно внимание на ефективността на сесията,

включително и начина, по който тяхната връзка с клиента може да засегне тази ефективност.

Практикът има право да откаже или да прекрати всякаква сесия, ако е налице основателна

причина да вярва, че тя няма да бъде или не ще продължи да бъде ефективна.

Чл. 9 (1) Ако има някакво съмнение от страна на практика за това, дали даден набор от

симптоми са повод за притеснение, или не, винаги да съветва клиента да отиде при своя лекар.

(2) В интерес както на практика, така и на клиента е, всеки път, когато на клиента се препоръчва

да потърси лекарска помощ, този съвет да бъде отбелязан в записките за съответния клиент.

VІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 10 (1) Всички практици се задължават да поддържат строга конфиденциалност в рамките на

отношенията между клиент/практик, винаги при условие, че:

а) Такава поверителност не е в противоречие със собствената безопасност на практика;

б) Такава поверителност не е в противоречие с безопасността на други хора;

в) Такава поверителност не е в нарушение на каквито и да е правни действия или законово

изискване;

г) Границите на тази поверителност да са обяснени детайлно на клиента;

(2) Всички практици поддържат конфиденциалността на отношението практик/клиент като се

задължават:

а) Да гарантират, че записките по време на сесия, ако има такива се съхраняват на сигурно място при спазване на поверителност и пълна анонин;ост на клиента и че използването на записките остава според условията на Закона за защита на личните данни;

б) Да приемат, че правенето и поддържането на записи на сесии в този метод НЕ се допуска.

в) Да използват информацията от записките така, че анонимността на клиента да бъде пълна.

VІІ. РАБОТА С ДЕЦА 

Чл. 11 (1) Сертифицираните практици към БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕТОДА ТЕТАХИЙЛИНГ, които работят с деца, трябва да са запознати със съответните законови изисквания и други разпоредби в тази област и да ги прилагат в тяхната работа.

(2) Ако детето е до 18г. по време на сесията трябва да присъства родител, настойникът или подходящ придружител или да има писмено съгласие за неприсъствие  по време на сесията от възрастния.

VІІІ. ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Чл. 12 (1) Практиците и инструкторите поемат отговорността да се осигури безопасността на клиентите и курсистите по всяко време на сесиите и обученията.

(2) Те следва да са запознати с действащите национални разпоредби за здраве и безопасност,

както и с разпоредбите и постановленията на местната власт по отношение на практиката и

съответно да ги спазват.

Чл. 13. Само акушерки или лекари или такива, които се обучават под непосредствено

ръководство, имат законно разрешение да поемат отговорност за жени по време на тяхната

бременност, с изключение на спешни случаи. Тази законова ситуация означава, че всички

сесии, използвани по време на бременност трябва да бъдат допълващи, а не алтернативни

на нормалната грижа за бременни жени.

ІХ. ОБЩО ПОВЕДЕНИЕ

 Чл. 14 Всички практикуващи се задължават да: 

 1. Се държат по всяко време в съответствие с техния професионален статут и по такъв начин,

който нито подкопава общественото доверие в процеса или професията на ТетаХийлинг практикуващ, нито дискредитира БАРТ

 1. Да защитават обществото и професията от неетични, опасни или лоши практики или

поведение.

 1. Да уважават статута на всички други медицински/здравни специалисти и границите на

тяхната професионална компетентност.

 1. Да не се наричат Тета лечители, Тета Хийилинг лечители, лечители

Х. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БАРТ

Чл. 15 Всички практици и курсисти, регистрирани на сайта на БАРТ се задължават да:

 1. Актуализират своите собствени данни на уебсайта на БАРТ, ако са настъпили някакви

промени в името, адреса за контакт, телефонния номер или имейл адрес, във възможно най-кратък срок.

 1. Да информират БАРТ за всяка промяна в обстоятелство, което би се отразило или на

тяхната позиция, или на способността им като практици.

 1. Да информират БАРТ за:

а) всяка жалба (за която те са уведомени), направена срещу тях

б) за дисциплинарни действия, предприети срещу тях от която и да е професионална

организация

в) Всички наказуеми престъпления, за които са били осъдени или за които са били

предупредени, с изключение на нарушения на правилата за движение по пътищата.

ХІ. РЕКЛАМА, ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПЕЦИФИЧНИ ТИТЛИ

Чл. 16 Всички практикуващи членове се задължават да:

 1. Гарантират, че всички реклами, без значение под каква форма или в кое средство за масова

информация са направени, са достоверно, честно и точна представяне на самите тях, на

техните способности, квалификация и материални условия.

 1. Да посочат само валидни квалификации и сертификати за съответните курсове и събития или

удостоверения за регистрация, валидация или акредитация за обучение, издадени или

присъдени от съответните професионални организации.

 1. Да се представят като практици или инструктори регистрирани към клуба на БАРТ, само

ако членството им е актуално.

ХІІ. ПРАВИЛА ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ПРОФЕСИОНАЛНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Чл. 17 Практиците и инструкторите се задължават да поддържат или подобряват своето

ниво на умения и професионална компетентност в съответствие с изискванията, определени от

вътрешните Правила за непрекъснато професионално усъвършенстване (НПУ) на БАРТ

ХІІІ. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАВЕНСТВО И ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ РАЗЛИЧИЯТА

Чл. 18 При предоставяне на услуги практици, курсисти  служители, доброволци и изпълнители

няма да дискриминират пряко или косвено, или да притесняват клиентите си заради възраст,

увреждане, смяна на пола, бременност и майчинство, раса, религия или убеждения, пол и

сексуална ориентация.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • Тази политика подлежи на периодично преглеждане и актуализиране.

                                                                                                              Управител на БАРТ