Устав

ли УСТАВ 

НА СДРУЖЕНИЕ

 “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕТОДА ТЕТА ХИЙЛИНГ”

 

I  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Сдружение „Българска асоциация за развитие на метода Тета Хийлинг“, наричано по-долу за краткост Сдружението, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);

(2) Сдружението е юридическо лице отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

II  НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2. (1) Наименованието на Сдружението е „Българска асоциация за развитие на метода Тета Хийлинг“ или съкратено БАРТ, което може допълнително да се изписва на английски език по следния начин: “Bulgarian Association for Development of ThetaHealing” или съкратено BART;

(2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище и адрес на управление, както и данни за регистрацията.

III  СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището и адресът на Сдружение „Българска асоциация за развитие на метода Тета Хийлинг“ са:  гр. Варна, ул. „Софроний Врачански“, №13

IV  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 4. Сдружение „Българска асоциация за развитие на метода Тета Хийлинг“ ще осъществява дейност в частна полза. При възможност за прерастване в сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза ще се приложат изискванията на ЗЮЛНЦ.

Чл.5. Основни цели на „Българска асоциация за развитие на метода Тета Хийлинг“са:

 1. Да запознае българската общественост с оригиналните техники и подходи на метода Тета Хийлинг, прилагани и преподавани според изискванията и критериите на създателката му или нейни авторитетни източници.
 2. Да популяризира пред широката общественост ефективността на техниките и подходите метода ТетаХийлинг като нелекарствена алтернатива за физическо и емоционално здраве чрез третиране на психосоматичната симптоматика.
 3. Да въведе професионални правила и стандарти, сравними с прилаганите в други страни, при обучението, практикуването и професионалното усъвършенстване на техниките и подходите на метода ТетаХийлинг.
 4. Да осигурява информираност, достъпност и запознаване на заинтересoваните обществени и други групи с обхвата на ефективното приложение на техниката.
 5. Да взаимодейства с институциите в страната в областта на здравето, образованието, науката, културата и законодателството със задача популяризиране на метода като ефективно средство за подобряване качеството на живота на индивида.
 6. Да въвежда и прилага високи етични норми в работата на българските професионално практикуващи метода ТетаХийлинг членове на клуба към Сдружението.
 7. Да осъществи трансфера на чуждестранно ноу-хау и най-добри професионални практики в ТетаХийлинг към България.
 8. Да развива, въвежда и утвърждава високи стандарти на преподаване и прилагане на техниките и подходите на ТетаХийлинг за българските професионално практикуващи метода, членове на клуба към Сдружението.
 9. Да работи по изграждането на условия за по-успешна професионална реализация на прилагащите ТетаХийлинг професионалисти в страната и чужбина.
 10. Да издига международния престиж на българските професионалисти в областта на Тета Хийлинг в сътрудничество с международни правителствени и неправителствени организации, специализирани в сферата на дейност на Сдружението.

Средства за постигане на целите

Чл. 6. Средствата, с които Сдружението ще постига целите си, са:

 1. Осъществяване на български език на демонстрации, експериментални практики, обучителни семинари, курсове, практикуми, конференции, работни срещи и всякакви мероприятия с отворен характер, както и всякакви други удачни форми, с участието на изявени професионалисти от областта на Тета Хийлинг от страната и чужбина;
 2. Организиране и предоставяне на български език на професионално обучение от световна класа по Тета Хийлинг;
 3. Осигуряване, споделяне и комуникиране на информация и добри практики от утвърдени имена в областта на Тета Хийлинг до заинтересoвани страни от институции, медиите, обществото;
 4. Участие в научни изследвания или прояви в областта на духовното или физическото здраве, образованието, културата и др., където има ефективно приложение на техниката ТетаХийлинг;
 5. Организиране на общи мероприятия, включително виртуални, на разнообразни изявени ТетаХийлинг професионалисти от страната и чужбина с цел популяризиране на различните подходи на Тета Хийлинг;
 6. Развиване на широка информационна дейност за популяризиране на Тета Хийлинг –

съставяне и обмен на информация за новостите по света и у нас, разпространяване на бюлетини и прес-съобщения за предстоящи събития, осъществяване на комуникация до различни слоеве на обществото, на най-ефективните практики, на световно-известните имена в тази област;

 1. Съставяне, превеждане и издаване на литература на български език в помощ на запознаването с принципите и приложението на техниката Тета Хийлинг;
 2. Проучване на най-добрите практики в чужбина, осъществяване на контакти със сродни неправителствени организации за професионален обмен и взаимопомощ;
 3. Набиране на средства за осъществяване на целите да става чрез:

извършване на горните дейности, които позволяват реализирането им на стопански начала, чрез приемане на дарения, чрез клубни и членски вноски;

 1. Обучение на професионалисти по високи международно признати стандарти в техниката ТетаХийлинг, в съответствие с Вътрешните правила за обученията на професионални практици на Сдружението;
 2. Публикуване на информация във връзка с дейността на Сдружението за нуждите на членовете и други страни, проявяващи интерес към БАРТ или професионалните й стандарти;
 3. Сдружението има право да събира, анализира и разпространява информация в медийното пространство, да набавя професионални услуги, които да я подпомогнат в предаването на посланието за целите и дейността й до най-широк кръг от обществеността, да организира семинари, кръгли маси и конференции; да организира комитети и работни групи по определени теми; да организира или участва във вече създадени неправителствени организации и информационни нетуъркинг групи;
 4. Сдружението сключва или изпълнява договори със стратегически партньори с цел директно или индиректно въздействие върху положително реализиране на целите й;
 5. Оказване подкрепа на професионално практикуващите ТетаХийлинг, членове на клуба

на Сдружението, чрез създаване на възможности за изява и организиране на техни мероприятия и събития, съвпадащи с целите на Сдружението, чрез осигуряване на специалисти, информация, лобиране, нетуъркинг, срещи с институции, организиране на събития и пре конференции, подкрепа в медийната разгласа и други дейности на стопански начала;

 1. Осъществяване, самостоятелно и съвместно с други български или чуждестранни сдружения или организации, юридически и физически лица, на законодопустими мероприятия за обмен на информация и сътрудничество;
 2. Представителство и учредяване на клон на сродни чуждестранни неправителствени организации;
 3. Издаване на брошури, бюлетини и др. за популяризиране на дейността на Сдружението.
 4. Обединяването на практици, съмишленици и симпатизанти ще се осъществи в Клуб към Сдружението за постигане на целите му

Чл.7 Предметът на дейност на Сдружение „Българска асоциация за развитие на метода Тета Хийлинг“ е:

 1. въвеждането, развитието и прилагането на световно-утвърдените техники и подходи на метода ТетаХийлинг в България;
 2. въвеждане в България на професионални правила и стандарти, сравними с прилаганите в други страни, при обучението, практикуването и професионалното усъвършенстване на професионалистите от областта на Тета Хийлинг;
 3. взаимодействие с институциите в страната в областта на здравето, образованието, науката, културата и законодателството за популяризиране на енергийната психология като ефективно средство за елиминиране на психосоматичните симптоми и подобряване качеството на живота на прилагащия ги индивид;
 4. създаване на материални и организационни условия за развитие на метода Тета Хийлинг в България.

 V  ЧЛЕНСТВО

Чл. 8 (1) Членството в Сдружението е доброволно.

(2) Член на  Сдружението – може да бъде всеки Тета Хийлинг практикуващ, притежаващ валиден сертификат за завършен основен курс на обучение (Начинаещи, Напреднали, Дълбоки разкопки и Ти и Създателят) в Theta Healing® Institute of Knowledge при инструкторите в Асоциацията – Зорница Гюрова или Десислава Феодорова.

(3) Членовете споделят целите на Сдружението и през периода на своето членство допринасят за тяхното постигане.

Придобиване на членство

Чл. 9 (1) Приемането на членове на Сдружението се извършва от Управителния съвет въз основа на присъединителен формуляр, че приемат условията на настоящия Устав, при условие, че имат валиден сертификат за завършен основен курс на обучение в Тета Хийлинг – Начинаещи, Напреднали, Дълбоки разкопки и Ти и Създателят от Зорница Гюрова или Десислава Феодорова.

(2) Приемането на членовете се извършва на първото заседание на Управителния съвет, следващо датата на подаването на молбата и се удостоверява с издаването на карта за членство.

(3) При отказ на членство, желаещият да стане член на Сдружението може да отправи молба до Общото събрание. Решението на Общото събрание е окончателно.

Права и задължения на членовете

Чл.10 Всички членове на Сдружението  имат права и задължения, които са в съответствие със ЗЮЛНЦ, настоящия Устав и другите вътрешни актове на  Сдружението;

Чл.11 Всеки пълноправен член има право:

 1. Да участва в работата на Сдружението и да спомага за реализиране на целите ѝ;
 2. Да участва с право на глас в Общото събрание на  Сдружението;

Чл.12 Всеки член има следните задължения:

 1. Да съблюдава Устава на Сдружението;
 2. Да спазва решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 3. Да съдейства за реализиране на идеалните цели и дейност на Сдружението;
 4. Да заплаща надлежно дължимите парични вноски;
 5. Да спазва Етичния кодекс, приет от Общото събрание на Сдружението;
 6. Да поддържа квалификацията си като Тета Хийлинг практикуващ, съгласно изискванията на Theta Healing® Institute of Knowledge
 7. Да не компрометира името ѝ със свои действия или бездействие

Чл.13 (1)Членовете отговарят за задълженията на Сдружението само до размера на направените вноски.

(2) Сдружението не отговаря за задълженията на членовете си.

Прекратяване на членството

Чл.14 (1) Членството в Сдружението се прекратява от Управителния съвет на едно от следните основания:

 1. Едностранно волеизявление на желаещия да напусне, при условие, че е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството му;
 2. При неплащане на членския внос;
 3. При действия, извършени в противоречие с разпоредбите на настоящия Устав или  Етичния кодекс или прието от Общото събрание решение или уронващи авторитета на Сдружението;
 4. При смърт на физическото лице или поставянето му под пълно запрещение;
 5. При отказ да се поддържа квалификацията на ТетаХийлинг практикуващ, съгласно стандартите на БАРТ

(2) При установена формална редовност на предложението за изключване на члена на Сдружението, същото се разглежда на редовно заседание на Управителния съвет и се взема решение.

(3) Решението за изключване на член на Сдружението се обжалва пред първото Общото събрание, свикано след изключването. Решенията на Общото събрание относно членството са окончателни.

(4) При прекратяване на членството, платените суми за членски внос или др. доброволни вноски не подлежат на връщане.

Възстановяване на членство

Чл.15 (1) Членство, прекратено поради неплащане на членски внос, може да бъде възстановено по решение на Управителния съвет въз основа на писмена молба и след заплащане на дължимите суми.

(2) Членство, прекратено поради отказ от поддържане на квалификацията съгласно стандартите на БАРТ, може да бъде възстановено по решение на Управителния съвет въз основа на писмена молба, посещаване на съответния квалификационен курс, както и след заплащане на дължимия членски внос.

VI  ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.16. Органи на сдружението са Общото събрание и Управителния съвет. 

Общо събрание

Чл. 17. (1) Общото събрание е върховен орган, в който с право на глас участват всички  членове на сдружението.

(2) Асоциираните и почетните членове не участват в Общото събрание на Сдружението.

(3) Общото събрание се свиква с покана, изпратена писмено или ел. поща до всеки от членовете му,  най-малко един месец преди провеждането му, която съдържа датата, часа, мястото на провеждането на заседанието и дневния му ред. Алтернативно на това уведомяване е обявяването на поканата за предстоящото Общо събрание  в „Държавен вестник“ най-малко един месец преди провеждането му, която съдържа датата, часа, мястото на провеждането на заседанието и дневния му ред.

Кворум

Чл. 18. (1) Общото събрание е законно и може да взема валидни решения ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете с право на глас.

При липса на кворум се прилагат съответните разпоредби от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Компетентност, гласуване и покана

Чл. 19. (1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:

 1. Изменяне и допълване на устава;
 2. Приемане на други вътрешни актове;
 3. Избиране и освобождаване на членовете на управителния съвет;
 4. Приемане и изключване на членове;
 5. Вземане на решение за откриване и закриване на клонове;
 6. Вземане на решение за участие в други организации;
 7. Вземане на решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 8. Приемане на бюджета на сдружението;
 9. Вземане на решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 10. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет;

11.Отмяна на решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона,устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

(2) Правилата за представителност при гласуване и за необходимо мнозинство при вземане на решения по ал.1 се определят в съответствие със ЗЮЛНЦ. 

(3) Общото събрание се свиква от Управителния съвет – по негова инициатива или по искане на 1/3 от  членовете на сдружението.

(4) Поканата за свикване на общо събрание се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението при спазване на реда на чл.17, ал.3 от този устав.

Управителен съвет

Чл. 20. (1) Управителен орган на сдружението е Управителния съвет.

(2) Управителният съвет на сдружението е в състав от Председател и двама членове – общо трима души, които се избират от Общото събрание за срок от пет години.

(3) Членовете на Управителния съвет единодушно излъчват от своя състав Председател.

(4) На учредителното събрание се избира управителния съвет, членовете на който на заседание   избират и лицето – Председател на управителния съвет (Управител на сдружението).

Кворум

Чл. 21. Управителният съвет заседава при възникнала нужда от решаване на въпрос от неговата компетентност, но задължително  веднъж годишно. Заседанието е законно, ако присъстват повече от половината от неговите членове.

Вземане на решения

Чл. 22. (1) Управителният съвет има следните правомощия:

 1. представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделните негови членове.
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект на бюджета;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;
 7. определя адрес за кореспонденция, електронен адрес, контакти за връзка и знак (лого) на сдружението;
 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 9. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

(2) Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство – повече от половината от присъстващите.

(3) Решенията, свързани с прекратяване на сдружението – ликвидация и избор на ликвидатори, както и решенията по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6 се вземат с абсолютно мнозинство.

Чл. 23. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от неговия Председател (Управител).

(2) Извън хипотезата по ал. 1, Управителният съвет може да бъде свикан по искане на всеки негов член.

Чл. 24. Председателят на Управителния съвет (Управител) има следните правомощия:

 1. свиква заседанията на Управителния съвет;
 2. ръководи и управлява цялостната дейност и представлява сдружението пред трети лица;

3.координира текущата дейност и привежда в изпълнение решенията на органите на сдружението;

 1. изготвя годишен баланс и отчет на сдружението и го внася за утвърждаване от Управителния съвет.

VII ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 25. За осъществяване на дейността си и за постигане на целите си сдружението ще набира средства, предимно чрез годишен членски внос в размер от 120лв. за практикуващите и 240лв. за инструктoрите от своите членове и свободни дарения на граждани.

VIII ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 26. (1) Сдружението може да извършва и допълнителна стопанска дейност, свързана

с основните цели по чл. 5;

(2) Предмет на стопанска дейност по горната алинея са:

 1. Организиране на презентации, конференции, семинари и други форми на

платено обучение и професионално усъвършенстване;

 1. Превод, издаване, продажба и разпространение на книги, учебни пособия и

др. материали срещу заплащане;

 1. Поддържане на Регистър или друг вид база данни, в т. ч. он-лайн, на

професионално практикуващите Тета Хийлинг срещу заплащане;

 1. Предоставяне на консултации, оповестяване и реклама, извършване на

изследвания и анализи, организация на мероприятия на професионално практикуващите ТетаХийлинг, разработване на проекти и бизнес планове срещу определено заплащане;

 1. Образуване и участие в търговски дружества, съгласно изискванията на закона;
 2. Други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като

свързани с основните цели на Сдружението и подпомагат тяхното постигане.

(3) Сдружението ще ползва приходите от дейността по горната алинея за постигането

на целите посочени в чл. 3.

(4) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета

на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само

за постигане целите на Сдружението;

(5) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда,

определени със законите, които я регулират;

(6) Сдружението не разпределя печалба.

IX  СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл.27 Сдружение „Българска асоциация за развитие на метода ТетаХийлинг“ не е

ограничено със срок

 Х   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28. Този устав може да бъдe  изменян и допълван по реда, предвиден в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.29. Цялата изходяща документация на сдружението трябва да съдържа обозначение на следните данни: наименование на сдружението; седалище и адрес на управление; идентификационен код за регистрацията в регистъра на ЮЛНЦ

Чл.30. По отношение на неразрешените с устава въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият устав е приет единодушно на събрание на учредителите, проведено на 28.01. 2020г. в гр. Варна.

 

УЧРЕДИТЕЛИ : 

 1. Зорница  Алексиева Гюрова от гр. Варна
 1. Петя  Николова Савова от гр.Варна
 1. Диана  Петрова Димитрова от гр. София